menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Tento dokument má za cieľ informovať, akým spôsobom a na aký účel sú zhromažďované, spracúvané, používané a odovzdávané osobné údaje v súvislosti používaním webovej stránky Radia.sk a aplikácií Radia.sk.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú je možné na základe týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je Stereon s.r.o. so sídlom Beniakova 3136/5A, 841 05 Bratislava, IČO: 50 630 067, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116142/B. Prevádzkovateľ určuje účel a spôsob spracúvania osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov vrátane uplatnenia práv dotknutých osôb v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adrese gdpr@radia.sk, alebo prostredníctvom Kontaktného formulára na stránke Radia.sk.

Získavanie, účel a doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od užívateľov jeho služieb (dotknutých osôb), najmä pri návšteve, používaní a registrácií na webových stránkach Radia.sk a používaní aplikácií Radia.sk.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, Prevádzkovateľ takýto súhlas archivuje počas doby uchovávania údajov. Žiadosť o udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa vyplýva z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov. Ide najmä o zabezpečenie a zlepšovanie obsahu a funkčnosti webovej stránky Radia.sk a aplikácií Radia.sk, analýzu dát, testovanie, prieskumy a štatistické účely, ďalej tiež pre interné operácie Prevádzkovateľa vrátane riešenia problémov.

Návšteva webovej stránky Radia.sk:

 • účel spracovania: zlepšovanie a prispôsobovanie služieb, štatistické účely
 • osobné údaje: IP adresa, typ zariadenia, typ a verzia prehliadača, typ a verzia operačného systému, cookies
 • právny základ spracúvania: oprávnený záujem Prevádzkovateľa
 • doba uchovávania: 3 roky od uskutočnenia návštevy

Zásady spracúvania a používania súborov cookies na stránke Radia.sk je uvedené v samostatnom dokumente Pravidlá používania cookies.

Registrácia na webovej stránke Radia.sk:

 • účel spracovania: využívanie služieb a funkcií webovej stránky a zaradenie do databázy Prevádzkovateľa pre jeho interné potreby
 • osobné údaje: e-mail; nepovinné: meno, fotografia
 • právny základ spracúvania: poskytnutie služby zo strany Prevádzkovateľa; oprávnený záujem Prevádzkovateľa
 • doba uchovávania: počas doby trvania registrácie a následne 3 roky od prípadného zrušenia registrácie

Prihlásenie na odber newslettera a noviniek prostredníctvom e-mailu:

 • účel spracovania: využívanie služieb a funkcií webovej stránky a zaradenie do databázy Prevádzkovateľa pre jeho interné potreby
 • osobné údaje: e-mail
 • právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby (užívateľa)
 • doba uchovávania: do odvolania súhlasu dotknutou osobou (užívateľom)

Používanie aplikácií Radia.sk:

 • účel spracovania: zlepšovanie a prispôsobovanie služieb, štatistické účely
 • osobné údaje: IP adresa, typ a ID zariadenia, verzia aplikácie, typ a verzia operačného systému
 • právny základ spracúvania: oprávnený záujem Prevádzkovateľa
 • doba uchovávania: 3 roky od použitia aplikácie

Účasť v reklamnej a propagačnej súťaži:

 • účel spracovania: identifikácia účastníkov a odovzdanie výhry výhercom reklamnej a propagačnej súťaže
 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo a ďalšie údaje potrebné pre odovzdanie prípadnej výhry a identifikáciu výhercu
 • právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby (užívateľa)
 • doba uchovávania: 1 rok od ukončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobou

Zdieľanie osobných údajov s ďalšími osobami

Ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, osobné údaje dotknutých osôb môžu byť v súlade s platnými právnymi predpismi zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ využíva služby tretích strán, najmä na zabezpečenie chodu a bezproblémovej funkčnosti stránok Radia.sk a aplikácii Radia.sk, spracovanie účtovníctva, či právneho poradenstva. V prípade potreby môže Prevádzkovateľ zdieľať osobné údaje dotknutých osôb aj s uvedenými tretími stranami, ktoré sú zo strany Prevádzkovateľa preverené a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu poskytnutých osobných údajov.

Odovzdávanie osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP

Osobné údaje dotknutých osôb nie sú odovzdávané do krajín mimo Európsky hospodársky priestor (EHP).

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ dodržiava všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému prístupu k spracúvaným osobným údajom, proti ich náhodnej strate či poškodeniu. Prístup k osobným údajom je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú k výkonu svojej pracovnej činnosti; tieto osoby sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutým osobám, ak toto porušenie môže viesť k zvýšenému riziku ohrozenia práv a slobôd dotknutých osôb, a to bez zbytočného odkladu. V oznámení uvedie opis povahy porušenia ochrany osobných údajov, opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opatrenia prijaté alebo navrhované s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov a svoje kontaktné údaje.

Práva dotknutých osôb týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Dotknuté osoby majú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním osobných údajov najmä nasledovné práva:

 1. právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva
 2. právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním
 3. právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov
 4. právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov
 5. právo na vymazanie osobných údajov, najmä ak:
  1. bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie
  2. už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie
  3. bolo oprávnene namietané ich spracúvanie
  4. boli spracúvané protizákonne
  5. musia byť vymazané podľa právnych predpisov
 6. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak:
  1. dotknutá osoba napadla ich správnosť - po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí ich správnosť
  2. ich spracúvanie je protizákonné
  3. ak ich Prevádzkovateľ už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov
  4. dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu - po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí, či jeho oprávnené záujmy prevažujú nad záujmami dotknutej osoby
 7. právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa
 8. právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok
 9. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ môže tieto Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov kedykoľvek meniť a aktualizovať. Aktuálne znenie tohto dokumentu bude vždy zverejnené na stránke Radia.sk, a to najneskôr v deň nadobudnutia platnosti.

Aktuálne znenie Zásad spracúvania a ochrany osobných údajov nadobudlo platnosť 01.12.2018.

Počúvanosť
sobota, 22.6.2024
1.
16,19%   - 0,79%
2.
13,29%   + 3,40%
3.
10,27%   - 11,14%
4.
9,04%   + 0,79%
5.
8,00%   - 3,24%
Počúvanosť cez web a aplikáciu Radia.sk - 22.6.2024
podiel [%] celkovej počúvanosti
4. vlna 2023 + 1. vlna 2024 (kĺzavé dáta)
1.
15,90%   - 0,17%
2.
13,48%   - 0,58%
3.
9,99%   + 0,14%
4.
8,77%   + 0,25%
5.
7,42%   - 0,20%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
4. vlna 2023 + 1. vlna 2024 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
III. - V. etapa 2024
1.
31,0%   - 0,1%
2.
22,2%   + 0,1%
3.
21,4%   - 0,1%
4.
18,7%   + 0,2%
5.
16,0%   ± 0,0%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, III.-V./2024
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
24. týždeň 2024 10.06.2024 - 16.06.2024
1.
Album
Ella Henderson
Alibi Ft. Rudimental
2.
Album
Lost Frequencies & Tom Gregory
Dive
3.
Album
Cyril
Stumblin' In
4.
Album
Sia
Gimme Love
5.
Album
Artemas
I Like The Way You Kiss Me
34. týždeň 2019 26.08.2019
1.
Album
Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
2.
Album
Daddy Yankee & Katy Perry Feat Snow
Con Calma
3.
Album
Billie Eilish
Bad Guy
4.
Album
Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
Old Town Road
5.
Album
Katy Perry
Never Really Over