menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie
RVR: Aká je vízia o fungovaní licenčnej rady jednotlivými uchádzačmi?

RVR: Aká je vízia o fungovaní licenčnej rady jednotlivými uchádzačmi?

| SITA
Záujem o členstvo v Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR) prejavilo záujem 20 uchádzačov. V priebehu dnešného dňa predstavujú svoju víziu pred Výborom NR SR pre kultúru a médiá. Ako vidia jednotliví uchádzači svoje fungovanie v licenčnej rade?

Poslanci Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá vypočúvajú kandidátov do Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Záujem o členstvo prejavilo 20 uchádzačov. Každý kandidát má k dispozícii päť minút na to, aby sa stručne predstavil a desať minút, aby odpovedal na otázky členov mediálneho výboru.

***

Rada pre vysielanie a retransmisiu by mala byť aktívnejšia na poli výskumu a tiež by sa mala stať partnerom vlády v tom, akú legislatívu prijať. Povedal to počas dnešného vypočutia na kandidátov na členov RVR Jozef Bednár, jeden z kandidátov na člena rady. Najväčšie výzvy zároveň vidí v online svete a tiež v tom, ako regulovať nevhodné obsahy a ako chrániť maloletých.

Bednárovou víziou je, aby RVR smerom k verejnosti kompletne komunikovala, počúvala a vyhodnocovala získané informácie. Zároveň dodal, že kvalita žurnalistiky sa odvíja od jednotlivcov, ktorí v médiách pracujú. Domnieva sa, že verejnoprávna televízia by sa mala orientovať aj na minoritné programy a mala by byť financovaná z koncesionárskych poplatkov. Slovensko podľa neho potrebuje potrebuje nový zákon, ktorý bude regulovať audiovizuálne služby. Pôsobil ako hovorca bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča, dnes pôsobí ako PR manažér Slovenského národného múzea (SNM). Na člena rady ho nominovalo združenie Špeciálne olympiády Slovensko.

***

Druhý z kandidátov na člena rady Ivan Bindas uviedol, že členovia RVR by podľa neho mali mať prehľad o mediálnom trhu na Slovensku. Tiež by mali poznať, či je trh rôznorodý alebo fádny. Prioritou je pre neho boj proti dezinformáciám.

Dôležitú úlohu podľa Bindasa zohrávajú regionálne rádiá. Lokálne rádio sa orientuje len na danú lokalitu a vie teda podrobnejšie informovať o veciach, ktoré sa v meste a okolí dejú. Myslí si, že kvóty v rádiách neboli dobrý nápad. Rádiá podľa neho museli prekopať svoje playlisty a v tejto súvislosti tiež dodal, že väčšina z komerčných staníc sa na začiatku sťažovala na to, že slovenských umelcov nie je až tak veľa. Ivan Bindas pôsobí v médiách 20 rokov.

***

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) by mala byť pripravená na nové výzvy. Tie ju čakajú najmä v oblasti regulácie sociálnych sietí, smernice o digitálnych službách či v regulácii online platforiem, akými sú napríklad Netflix, Google, Facebook. Počas dnešného verejného vypočutia na člena RVR to uviedol jeden z kandidátov Tomáš Caban.

Ako ďalej priblížil, v rámci svojej činnosti by sa zaoberal aj ochranou sluchovo postihnutých občanov. V tejto súvislosti je podľa neho rozhodujúci takzvaný multimodálny prístup v programovej službe, ktorý musia jednotlivé televízie používať. RVR by, ako uviedol, mala dôsledne kontrolovať, či je dodržiavaný multimodálny prístup, keďže sú tieto osoby odkázané na pretlmočenie a titulky, a to súvisí so samotnou informovanosťou, ktorá je pri týchto osobách dôležitá.

Caban sa domnieva, že maloletý divák prichádza do kontaktu s rôznymi online platformami, vysielaním, prístupom k médiám, ktoré značne formujú jeho osobnosť. Myslí si, že RVR by v tomto rozsahu mala byť striktná a ochranná, čo sa týka maloletého diváka. Zaoberal by sa aj transparentným rozhodovaním o licenciách na vysielanie a prideľovanie frekvencií, najmä s dôrazom na podporu lokálnych vysielateľov. Dodal, že výchovná funkcia RVR je často zanedbávaná, diváci mnohokrát nepoznajú práva a povinnosti, ktoré majú vysielatelia. Caban pochádza z právnickej sféry, jeho návrh je poslaneckým návrhom.

***

Na členku RVR kandiduje aj Andrea Cocherová. RVR by podľa nej mala aktívne pôsobiť na rozvoji takého prostredia, ktoré umožní médiám byť dostatočne silné na to, aby mohli napĺňať svoje poslanie. Tým je podľa nej zabezpečovanie prístupu k informáciám a slobody prejavu ako ku kultúrnym hodnotám. V tejto súvislosti upozornila na potrebu konštruktívneho dialógu.

Cocherová uviedla, že rada by mala robiť viac analytickú činnosť, skúmať tiež nové prvky vplyvu na rozvoj mediálneho prostredia. Mala by sa tiež viac venovať ochrane maloletých. Kandidátka zdôraznila aj potrebu vykonávania osvetovej informačnej činnosti tak, aby všetky tieto atribúty boli vnášané do spoločnosti. Zároveň by rada podľa jej slov mala klásť dôraz na mediálnu výchovu a rozvoj kritického myslenia, čo je dôležité najmä v čase, keď čelí spoločnosť dezinformáciám. RTVS by mala byť podľa nej financovaná aj z koncesionárskych poplatkov. Kandidátku na členku do RVR nominovala Rada pre reklamu.

***

Počas vypočúvania na člena RVR uviedol ďalší z kandidátov na člena, Karol Farkašovský, že verejnoprávne médiá by mali stáť na objektívnosti, nestrannosti a nezávislosti. Na tom by malo stáť aj ich spravodajstvo a publicistika. Domnieva sa, že Rada RTVS a RVR by mali byť orgánmi, ktoré dohliadajú na dodržiavanie týchto princípov. Zároveň uviedol, že odpolitizovanie verejnoprávneho médiá sa dá urobiť tak, že generálneho riaditeľa bude voliť buď Rada RTVS, alebo rada odborníkov z rôznych oblastí. Každé médium by malo mať podľa neho svoj etický kódex, v ktorom by mali byť stanovené pravidlá na tvorbu programu. Pri verejnoprávnom médiu sú tu, ako dodal, regulatívne orgány, ktoré by na to mali dohliadať a verejnoprávne médium by sa malo štýlom a obsahom výrazne líšiť od komerčného média.

Novinárska etika je podľa neho dôležitým základom v každom médiu. Aj v prípade kritického myslenia by mohla RVR, ako zdôraznil, pôsobiť oveľa edukatívnejšie v oblasti mediálnej výchovy. Na kandidáta na člena RVR Farkašovského navrhlo Národné integračné centrum. V minulosti pôsobil ako poslanec v Národnej rade SR za Slovenskú národnú stranu (SNS).

***

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) by mala ísť medzi ľudí, organizovať debaty a vysvetľovať, ako médiá fungujú. Počas dnešného verejného vypočutia na člena RVR to uviedol jeden z kandidátov Ján Füle. Zároveň sa domnieva, že RVR by mala prijať svoj etický kódex.

Pre Füleho je nepredstaviteľné, že rada nie je aktívna na sociálnych sieťach alebo je aktívna spôsobom, ktorý je nudný a nezáživný. To podľa kandidáta znamená, že nepôsobí na ľudí, ktorí by ju mali sledovať, a to nie len odborná, ale aj laická verejnosť. Zároveň sa domnieva, že regulačná rada málo využíva svoje právomoci, aby zmenila licenčné pravidlá pre komerčné televízie. Kandidát zároveň dodal, že predchádzajúce označovanie nevhodného obsahu pre maloletého diváka bolo prísnejšie a podľa neho bolo dobré. Jána Füleho na kandidáta za člena RVR nominovala Asociácia európskych novinárov.

***

Siedmou kandidátkou je Henrieta Hrubá. Z jej pohľadu majú regionálne médiá vážne problémy a často sa do nich prenášajú volebné kampane. V tejto súvislosti dodala, že je potrebné vytvoriť pre regionálnych vysielateľov mediálnu stratégiu.

Hrubá tiež povedala, že by si želala, aby vznikol štátny fond na podporu investigatívnej žurnalistiky. Domnieva sa, že rada by mala byť aj poradným orgánom, nielen regulačným. Návrh kandidátky Hrubej do RVR je poslaneckým návrhom.

***

Podľa Petra Chmela by mala RVR dohliadať a docieliť vyváženosť spravodajstva a publicistiky. Zároveň by nadviazal intenzívnejší dialóg s radou v Českej republike. Počas dnešného vypočutia zároveň uviedol, že by privítal, aby v zákone zadefinovali väčší podiel skrytých titulkov. Chmela považuje skryté titulky za dobrú technológiu. Čo sa týka audiokomentára, podľa kandidáta „sa to robí dobre, potrebná by však bola väčšia osveta,” vysvetlil. Kandidáta na člena RVR nominoval Spolok lokálnych a regionálnych televízií (LOTOS).

***

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) by mohla byť aktívnejšia v koordinácii výskumu médií, monitorovaní mediálnej gramotnosti či prevencii proti dezinformáciám. Počas dnešného vypočutia kandidátov na člena RVR to povedal Pavel Izrael, ktorého členstvo je poslaneckým návrhom.

Ako ďalej priblížil, médiá by mali mať svoj kódex, vďaka ktorému by mohli eliminovať hoaxy a dezinformácie. Izrael dodal, že RVR by tiež mohla zlepšiť svoju komunikáciu navonok. Pavel Izrael pôsobí na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa etikou médií, mediálnou výchovou a gramotnosťou či konceptom takzvanej rodičovskej mediácie.

***

Ďalšou kandidátkou na členku RVR je Lenka Jakubčová. Za dôležité považuje najmä zvýšenie mediálnej gramotnosti. Domnieva sa, že nielen deti, ale aj dospelí ľudia majú málo informácií o tom, ako funguje RVR, rozhlas či televízia. Jakubčová zdôrazňuje aj reguláciu sociálnych sietí. Kandidátka vykonáva advokáciu a jej návrh na členku RVR je poslaneckým návrhom.

***

Podľa ďalšieho z kandidátov, Petra Kováča, je krížová kontrola vlastníckych štruktúr dôležitým prvkom, ktorú má RVR vykonávať. Tvrdí, že dochádza k monopolizácii majiteľov licencií a neudeľoval by ju v prípade, že žiadateľ o licenciu je prepojený s inými žiadateľmi v pozadí. Ako ďalej priblížil, v posledných rokoch sa zvýšil podiel programov s násilným obsahom. Dodal, že je potrebné podporovať verejnoprávne médiá. Kováč pôsobí ako generálny riaditeľ v Slovenskom národnom divadle (SND), v minulosti bol členom RVR. Kandidáta nominovala Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT).

***

Kandidát Ivan Kubiňák, ktorého navrhlo občianske združenie Apel, si myslí, že by mala nastať pluralita technickej podpory vysielania. Zároveň by chcel spolupracovať aj s kanceláriou rady.

***

Pavla Prikryla ako ďalšieho z kandidátov nominovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS), Spolok slovenských spisovateľov a Slovenský syndikát novinárov (SSN). Prikryl uviedol, že v médiách často dochádza k porušeniu zákonov a mnohé programy sa vysielajú v nevhodnom čase a vulgarizuje sa ich obsah. Z vysielania sa podľa neho vytráca étos.

***

Na člena RVR kandiduje aj Dušan Marušák, ktorého nominovala Slovensko čínska asociácia na podporu obchodu a kultúry. Pôsobil v Číne ako ekonomický diplomat, má tiež dlhoročné skúsenosti v oblasti médií.

***

Kandidáti na člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) zdôraznili, že na Slovensku chýba mediálna gramotnosť. V tejto súvislosti Nataša Slavíková, ktorú nominovalo na kandidatúru eSlovensko Bratislava, uviedla, že ľudia na Slovensku sú náchylní vnímať hoaxy a dezinformácie. Slavíková by zároveň chcela, aby sa rada otvorila verejnosti a aby mala SR systémové opatrenia o konečných vlastníkoch médií.

***

Ďalšia z kandidátok, Monika Suchaničová Janigová, ktorú nominoval oblastný futbalový zväz Nitra, vysvetlila, že je za to, aby sa udeľovalo menej pokút a s vysielateľmi by chcela viesť dialóg. Domnieva sa, že mediálna výchova je dobrý základ a je dôležité ju podporovať. Zároveň pripomenula, že je potrebné hľadať nástroje na boj proti dezinformáciám a posilňovať reguláciu v online prostredí.

***

Počas dnešného vypočutia Marián Šinkovič uviedol, že pokiaľ sa dostane do rady a zistí, že vzťah medzi RVR a kanceláriou rady nebude dostatočný, bude iniciovať, aby sa to „zmenilo k lepšiemu“. Šinkovič kandidoval za hnutie Sme rodina v posledných parlamentných voľbách, no nie je politicky aktívny. Kandidáta na člena rady navrhol Business Intelligence Club.

***

Norbert Vrabec, kandidát na člena RVR, ktorého nominovala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, uviedol, že v prípade zvolenia, by jeho prínosom bola pomoc a prenos odborných skúseností v zavádzaní pravidiel, ktoré sa týkajú ochrany maloletých divákov. Priblížil tiež, že do RVR by priniesol svoje skúsenosti v oblasti mediálnej gramotnosti a zaviedol ďalšie opatrenia v tejto oblasti. Vrabec pôsobí ako vedúci Katedry mediálnej výchovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, špecializuje sa na rozvoj mediálnej gramotnosti.

***

Predposledná kandidátka na členku RVR Katarína Začková, ktorú nominovala Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, uviedla, že v rade by sa venovala najmä sťažnostiam a reklamám. Myslí si, že v zákone o RVR netreba všetko meniť a zároveň by presadzovala niektoré paragrafy, ktoré sa v praxi málo používajú.

***

V prípade zvolenia za člena do RVR by sa Andrej Zmeček venoval ochrane maloletých pred nevhodným obsahom, posilnil by reguláciu a koreguláciu v mediálnej oblasti. Jeho ambíciou je aj regulácia sociálnych sietí. Dodal, že v rade by sa zároveň venoval prevencii proti dezinformáciám, podporil by vzdelávacie a výskumné aktivity. Zmeček má skúsenosti z mediálnej oblasti či tretieho sektora, v minulosti pôsobil na Ministerstve kultúry SR. Kandidáta na člena rady navrhol Mediálny inštitút.

Súvisiace články

pridať príspevok  Diskusia k článku: 1 príspevok

Jazz_Laco (neregistrovaný, 188.112.115.xxx)
Jazz_Laco (neregistrovaný, 188.112.115.xxx) 03.12.2020 00:16

Prečo navrhuje kandidáta Business Intelligence Club? Čo sú to za ľudia a z akého dôvodu patria medzi tých, čo chcú niekoho niekam nominovať? To vydávanie akýchsi šmejdových časopisov oprávňuje na takéto veci?

Aktuálne články

Počúvanosť
pondelok, 27.6.2022
1.
21,08%   + 5,55%
2.
21,00%   - 1,12%
3.
12,94%   + 4,27%
4.
10,58%   + 2,09%
5.
6,77%   - 0,28%
Počúvanosť cez web a aplikáciu Radia.sk - 27.6.2022
podiel [%] celkovej počúvanosti
4. vlna 2021 + 1. vlna 2022 (kĺzavé dáta)
1.
16,71%   + 0,21%
2.
14,66%   + 0,34%
3.
10,29%   - 0,01%
4.
7,46%   ± 0,00%
5.
6,94%   + 0,06%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
4. vlna 2021 + 1. vlna 2022 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
III. - V. etapa 2022
1.
33,9%   - 0,2%
2.
24,2%   - 0,2%
3.
22,7%   - 0,2%
4.
18,5%   + 0,3%
5.
17,2%   + 0,3%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, III.-V./2022
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
25. týždeň 2022 20.06.2022 - 26.06.2022
1.
Album
Imagine Dragons & JID
Enemy
2.
Album
Camila Cabello
Bam Bam (Feat. Ed Sheeran)
3.
Album
Leony
Remedy
4.
Album
Ray Dalton Ft.Alvaro Soler
Manila
5.
Album
Iann Dior
Let You
34. týždeň 2019 26.08.2019
1.
Album
Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
2.
Album
Daddy Yankee & Katy Perry Feat Snow
Con Calma
3.
Album
Billie Eilish
Bad Guy
4.
Album
Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
Old Town Road
5.
Album
Katy Perry
Never Really Over
Hosting pre vaše podnikanie. Pre vás.
×