menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Webová stránka Radia.sk (ďalej len "Portál") je médium pozostávajúce z poskytovaného obsahu dodávaného prevádzkovateľom Portálu a tretími stranami (dalej len "Služby"), verejne prístupné širokej verejnosti prostredníctvom medzinárodnej počítačovej siete internet na adrese www.radia.sk. Súčasťou Portálu je aj jeho grafická podoba a zdrojový kód zaznamenaný na akomkoľvek hmotnom nosiči.
  2. Prevádzkovateľom Portálu (ďalej len "Prevádzkovateľ") je Stereon s.r.o. so sídlom Beniakova 3136/5A, 841 05 Bratislava, IČO: 50 630 067. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116142/B.
  3. Užívateľ je každá osoba, ktorá iniciuje priame alebo sprostredkované sieťové spojenie so serverom Prevádzkovateľa Portálu a tiež každá osoba, ktorá prostredníctvom elektronickej pošty komunikuje s Prevádzkovateľom.
  4. Povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov sú uvedené v týchto Podmienkach používania (ďalej len "Podmienky"). Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli.
  5. Služby sú na Portáli poskytované Užívateľom na nekomerčné účely a zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto Podmienkach uvedené inak.
 2. Registrácia Užívateľa
  1. Registrácia Užívateľa na Portáli nie je povinná. Registrovaní Užívatelia môžu ale využívať väčší rozsah Služieb ako Užívatelia, ktorí nie sú na Portáli zaregistrovaní.
  2. Užívateľ sa zaregistruje na Portáli vyplnením registračného formulára. Registráciu Užívateľ následne potvrdí prostredníctvom odkazu v e-mailovej správe, ktorá mu je zaslaná na adresu, ktorú uviedol pri registrácii.
  3. E-mailová adresa, ktorú Užívateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu Užívateľa a tiež na komunikáciu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
  4. Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na Portál ako iný Užívateľ a ani inak nebude poškodzovať ďalších Užívateľov alebo iné osoby.
  5. Za zneužitie prihlasovacieho mena a hesla Užívateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú stratou prihlasovacích údajov Užívateľom, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
  6. Užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie emailom. Email musí byť odoslaný z adresy elektronickej pošty, ktorú Užívateľ zadal pri registrácii. V prípade zrušenia registrácie je Prevádzkovateľ oprávnený vymazať celý obsah profilu Užívateľa.
  7. Po zrušení registrácie Užívateľa má Prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané Užívateľom na Portáli po neobmedzene dlhú dobu. Zároveň na Portáli zostáva aj všetok materiál, ktorý bol verejne prístupný (napríklad diskusné príspevky).
 3. Práva a povinnosti Užívateľa
  1. Užívateľ je pri využívaní Služieb na Portáli povinný dodržiavať právne predpisy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych predpisov alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach, môže Prevádzkovateľ poskytnúť všetky informácie o Užívateľovi oprávneným orgánom.
  2. Pri zverejnení materíálu na Portál sa Užívateľ zaväzuje, že zverejnený materiál nebude:
   • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
   • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
   • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
   • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
   • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
   • obsahovať prvky erotiky a pornografie
   • propagovať detskú pornografiu
   • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
   • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám, bez ohľadu na to, či sú v konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi
   • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe
  3. Užívateľ nemá za materiál, ktorý zverejní na Portáli, nárok na žiadnu autorskú odmenu.
  4. Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Portál iba materiál, ku ktorému má autorské práva resp. súhlas autora a zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi práva na použitie materiálov všetkými spôsobmi nakladania s dielom podľa platného autorského zákona, známymi ku dňu pridania materiálu na Portál, a to bez nároku na odmenu.
  5. Každý Užívateľ preberá zodpovednosť za všetky materiály, ktoré pridá na Portál, a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na Portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  6. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a Portál a ich dobré meno.
  7. Užívateľ nemôže brániť využívať Služby na Portáli ostatným Užívateľom ani obťažovať ostatných Užívateľov.
 4. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
  1. Prevádzkovateľ nemá voči Užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so Službami poskytovanými na Portáli okrem povinností uvedených v týchto Podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Portálu.
  3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Portáli na dobu určitú alebo neurčitú, ukončiť poskytovanie Služieb, alebo zmeniť okruh, rozsah a formu Služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
  4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah užívateľských príspevkov v Diskusii okrem tých, ktoré sú pridané samotným Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi.
  5. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Užívateľa uvedených v týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
  6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Portáli.
  7. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, zrušiť registráciu Užívateľa alebo zamedziť prístup Užívateľovi, ktorý porušuje tieto Podmienky a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
  8. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, odstrániť celé príspevky alebo časti diskusných príspevkov, ako aj ďalšie materiály pridané Užívateľom na Portál, a to najmä také, ktoré odporujú dobrým mravom, porušujú platné zákony Slovenskej republiky, poškodzujú dobré meno Prevádzkovateľa alebo Portálu, alebo obsahujú reklamu.
  9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje Užívateľa žiadnej tretej osobe bez výslovného súhlasu užívateľa. Údajmi Užívateľa sa na účely týchto Podmienok rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným Užívateľom alebo nie sú inak zdieľané, napr. adresa elektronickej pošty alebo prihlasovacie heslo na Portál. Časy prístupov Užívateľa a meno, pod ktorým vystupuje Užívateľ na Portáli, sa nepovažujú za údaj Užívateľa, ktorý nemá byť sprístupnený.
 5. Cookies
  1. Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti na Portáli sa používajú súbory cookie.
  2. Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa používajú pre ukladanie informácií za účelom zefektívnenia služieb na stránke alebo k zapamätaniu niektorých používateľských nastavení (napr. prihlásenie), aby ich používatelia nemuseli zadávať pri každej návšteve stránky.
  3. Informácie o tom, ako Užívatelia používajú Portál, sú poskytované aj partnerom Prevádzkovateľa v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
  4. Prehliadaním Portálu Užívateľ vyjadruje súhlas s používaním súborov cookie. Napriek tomu však môže existujúce cookie na Portáli zmazať a následne zakázať v nastaveniach webového prehliadača (postup je k dispozícii v Pomocníkovi prehliadača). Po zablokovaní súborov cookie môže byť Portál alebo jeho časti nefunkčné.
 6. Záverečné ustanovenia
  1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek meniť. Zmena Podmienok ako aj ich aktuálne znenie bude zverejnené na Portáli najneskôr v deň účinnosti zmeny.
  2. Užívateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Portálu a jeho Služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
  3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.12.2016.
Počúvanosť
1. + 2. vlna 2018
1.
18,76%   - 0,19%
2.
16,91%   - 0,22%
3.
10,92%   ± 0,00%
4.
7,36%   + 0,29%
5.
7,23%   ± 0,00%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
1. + 2. vlna 2018 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
august 2018
1.
13,76%   + 0,85%
2.
9,58%   - 0,11%
3.
9,36%   + 0,22%
4.
8,79%   - 0,34%
5.
6,47%   - 0,86%
Počúvanosť cez aplikáciu Radia.sk - august 2018
% celkovej počúvanosti
VI. až VIII. etapa 2018
1.
33,8%   - 0,2%
2.
27,0%   - 0,4%
3.
23,7%   - 0,3%
4.
18,9%   - 0,1%
5.
15,2%   + 0,1%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, VI.-VIII./2018
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
41. týždeň 2018 08.10.2018 - 14.10.2018
1.
David Guetta & Sia
Flames
2.
Maroon 5
Girls Like You
3.
Dynoro & Gigi D'agostino
In My Mind
4.
I.M.T.Smile
Budeme To Stále My...
5.
Clean Bandit
Solo (Feat. Demi Lovato)
41. týždeň 2018 15.10.2018
1.
Calvin Harris & Sam Smith
Promises
2.
Dynoro & Gigi D'agostino
In My Mind
3.
Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson
Electricity
4.
Benny Blanco, Halsey & Khalid
Eastside
5.
Marshmello & Bastille
Happier